امیدوارم این آموزش بدردتون خورده باشه و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید.